Close

KOBİ’lerde Stratejik Planlama Uygulaması

Haziran 8, 2017

KOBİ’lerde Stratejik Planlama Uygulaması

Stratejik planlama, bir kuruluşta her kademedeki kişinin katılımını ve kuruluş yöneticisinin tam desteğini içeren, sonuç almaya yönelik çabaların bütünüdür.

Stratejik planlama, kuruluşun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye yönelik süreci kapsamaktadır. Stratejik planlama süreci, sürekli iyileştirme ve kaliteye yönelik çabalar, bütçeleme, kaynak planlaması, performans değerlendirmesi ve raporlama faaliyetlerini bütünsel hale getirir.

Bir stratejik plan, aşağıda yer alan beş temel soruya verilen yanıtların yer aldığı bir rehber niteliği taşır:

 • Mevcut durumumuz nedir?
 • Nereye, ne zaman ulaşmak istiyoruz?
 • Hedeflediğimiz yere nasıl ulaşacağız?
 • Başarıya ulaşıp ulaşılmadığı hakkında gelişmemizi nasıl ölçebiliriz?
 • Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz?

Bu sorulara verilecek yanıtlar ve stratejik planın diğer unsurları stratejik planlama belgesinin içeriğini oluştururlar.

5 aşamadan oluşan Stratejik Planlama süreci uygulamalı olarak aşağıda verilmiştir.

1.Aşama       

Mevcut durumumuz nedir?         

Niçin Stratejik Planlama yapmalıyız?

Bu aşamada ilk yapılacak iş, kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak ve dış çevreden kaynaklanacak tehdit ve fırsatları belirlemektir.

SWOT (İç Durum Analizi)

 • Organizasyonun Güçlü Yönleri,
 • Organizasyonun Zayıf Yönleri,
 • Organizasyonun sebep olduğu fırsat ve tehditler
 • Kurumsal imaj
 • Mevcut performans ölçütlerinin incelenmesi
 • Organizasyonun yapısı, sistemi ve süreçleri,
 • Organizasyonda İnsan Kaynakları,
 • Ürün Kalitesi ve Maliyeti,
 • Organizasyonda Teknoloji,
 • Bütçe büyüklüğü
 • İşletme maliyetleri

SWOT (Dış Durum Analizi)

 • Piyasa yapısı,
 • Piyasadaki rekabet sayısı,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentileri,
 • Ekonomik yapı ve ekonomik istikrar,

2.Aşama

Nereye, Ne Zaman ulaşmak istiyoruz?

Vizyon

 • Organizasyonun gelecekte ulaşmak istediği nokta ve hedefler,
 • Gelecekte gerçekleştirilebilecek ideal hedefler,

Misyon

 • Organizasyonun varlık nedeni,
 • Organizasyonun başarmak istediği amaç ve hedefler,
 • İş bölümü ve görev tanımı,

Değerler

 • Organizasyon içindeki değerler, ilkeler ve ahlaki kurallar,

Hedefler

Hedefler stratejik plan sürecinin “nerede olmayı istiyoruz” kısmını oluşturur.

 • Belirginlik: Hedefler belirgin strateji ya da eylemleri açık ve anlaşılır biçimde detaylı olarak ifade ederler.
 • Ölçülebilirlilik: Hedefler, ulaşıldığında değerlendirme yapabilmek için ölçülebilir olmalıdırlar. Hesap verebilirlilik mutlaka plan sürecine dahil edilmelidir.
 • Agresif ulaşılabilirlilik: Hedefler tartışılabilir, ama olanaksızı istememelidirler. Bu anlamda mevcut kaynaklarla uyumlu olmalıdırlar.
 • Zamansal içeriklilik: Hedefler için bir yıldan fazla birkaç haftadan az olmayan bir süre kısıtı olmalıdır. Bu arada bütçe süreci ile de uyumlu olmalıdır.

3.Aşama       

Hedeflediğimiz Yere Nasıl Ulaşacağız?

Bu aşamada ise, aşağıda verilen İç ve Dış Stratejilere detay bazda odaklanılacaktır.

İç Strateji

 • Organizasyon Yapısı Stratejisi
 • İnsan Kaynakları Stratejisi
 • Eğitim Stratejisi
 • AR/GE Stratejisi
 • Teknoloji Stratejisi
 • Ürün Geliştirme Stratejisi
 • Ürünü iyi tanımak,
 • Rakibin ürününü iyi tanımak,
 • Yenilikçi olmak,
 • Mali Planlama ve Finans Stratejisi
 • Organizasyonun İç İmajı

Dış Strateji

 • Pazar Araştırması
  • Pazar Araştırma konusunun belirlenmesi,
  • Hedef Pazar belirlenmesi,
  • Veri toplama,
 • Satış Stratejisi
  • Yıllık sektörel ve bölgesel aktif ve pasif hücumlar belirleme,
  • Satış arttırma
   • Güçlü satış ekibi
   • Satış teknikleri,
   • Fiyat politikası,
   • Satış eğitimleri
  • Fiyatlandırma
   • İlkeler
    • Ürünün varlığını sürdürme,
    • Pazar payında liderlik,
    • Kalitede liderlik
   • Yaklaşımlar
    • Maliyet artı yöntemi
    • Başa baş noktası hedef kar yöntemi
    • Piyasa fiyatı yöntemi
   • Ana Hedef
    • Karlılık,
    • Satış arttırma
    • İmaj yaratma
   • Dağıtım Stratejisi
    • İlişki kurma
     • Müşterilerle sağlıklı birebir ilişki içinde olma,
     • Müşteri ziyaretlerine önem vermek,
     • Müşteri memnuniyet ve şikayetlerini dinlemek,
    • Pazarlık
    • Finansman
     • En doğru satışı en doğru hedefe yapmak için gereken parayı sağlamak,
    • Tanıtım ve Reklam Stratejisi
     • Halkla İlişkiler
      • Basın ile ilişkiler,
      • Ürün tanıtımı,
      • Şirket içi iletişim,
      • Sosyal faaliyetler (Lobi faaliyeti)
     • Kişisel Satış,
    • Organizasyonun Dış İmajı

 

Stratejik planın yürütülmesi ve kaynak dağılımına rehberlik edebilmesi için strateji ve adımların belirlendiği Aksiyon Planları yapılmalıdır.

Aksiyon planının uygulanması için sorumlular belirlenir.

Aksiyon planının tamamlanmasından sorumlu olan birey ya da gruplar tarafından, aksiyon planının gerekli aşamaları belirlenir.

Aksiyon planının tamamlanacağı zaman belirlenir.

İzleme Sistemi:

Aksiyon planının yürütülmesinden sorumlu olan kişi ya da gruplar aynı zamanda da hedef ve amaçların yerine getirildiğini/getirilmediğini de izlemekle yükümlüdürler. Gözden geçirilmelerin aylık periyotlar halinde yapılması idealdir.

İyi bir izleme dokümanları şu öğelerden oluşmalıdır:

 • Hedefler
 • Performans ölçütleri
 • Aksiyon planları
 • Cari durum hakkındaki bilgiler

PERFORMANS NEDEN ÖLÇÜLÜR?

Misyon, vizyon, amaç ve hedeflere ulaşmada başarıya ulaşmanın ölçülebilmesi önemlidir.

Sonuca dayalı bir performans ölçütü anlayışı stratejik planın en önemli unsurlarından biridir.

PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNİN İZLENMESİ:

Amaçların, hedeflerin ve aksiyon planlarının denetlenmesine ek olarak performans ölçütlerinin de izlenmesi gerekir.

Performans ölçütleri; veri tabloları, şemalar veya grafikler şeklinde hazırlanmalıdır.

Yönetim, beklenen sonuçlara ulaşılmaması durumunda aylık raporların sonuçlarını kullanarak sorunları saptar. Ve bu bilgileri kullanarak, ihtiyaç duyuyorsa, politikalarını, prosedürleri, amaç ve hedeflerini yeniden düzenler.

4.Aşama

UYGULAMA  

Uygulamayı kim yapacak?          

– Üst Yönetim

– Çalışma Grupları

– Görev ve Hizmetlerin delege edilmesi

5.Aşama

Başarıya ulaşılabildi mi?

Uygulamanın sonuçları nelerdir?          

– Değerlendirme

– Gözden geçirme

– Sonuçların izlenmesi

– Kontrol

– Sürekliliğin sağlanması

 

Sonuç olarak; Stratejik planlama; pazar istihbaratı ve araştırma ile başlayan ve performans yönetimine kadar uzanan yıllık bir döngüdür. 

Kararlaştırılacak büyüme ve karlılık planlarının, yapılacak yatırımların başında, şirketin üst yönetiminin aldığı kararlarla stratejik planlama süreci gelmelidir.

Strateji, kısa tabiriyle, belirlenen hedeflere ulaşmak için belirli bir bariyeri aşmamızı veya kritik başarı faktörünü gerçekleştirmemizi sağlayacak geniş tanımlı aktivitelerdir. Aksiyon planlama ise belirlenen stratejileri sistematik bir şekilde hayata geçirme sürecidir. Alternatifleri göz önüne alınmış, fizibilitesi tamamlanmış stratejiler, aksiyon planlama sürecinde kaynak ve zaman planı belirlenerek şirket bütçesiyle entegre edilmelidir.

 

Expertera Uzmanı Cengiz Bey