Close

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Konusu

1.1 Ekspertera Danışmanlık Bilgi Teknoloji Ticaret A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) farklı uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı 3. şirket ve şahısların (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) talebi doğrultusunda bu Müşteri’ler tarafından yürütülecek farklı iş alanlarındaki projelere (bundan sonra “Proje” olarak anılacaktır) dahil olacak ve Müşterilerin talep ettiği alanlarda portföyünde bulunan ve çeşitli alanlarda uzmanlıkları bulunan gerçek kişilerin oluşturduğu Uzman Portföyü (bundan sonra “Uzman Portföyü” olarak anılacaktır) vasıtasıyla danışmanlık hizmeti verecektir.

1.2 Şirket, Uzman Portföyünde bulunan Uzman’a telefon ile ya da yüz yüze yapılacak toplantılar ile görüş verme, Müşteri’nin talep edeceği Projelerde “uzman” olarak görev alarak kapsamlı çalışmalar yürütme, yazılı rapor sunma veya online anket çalışması yapma gibi farklı Projelere katılma olanağını sunmaktadır.

2. Uzman’ın Taahhütleri

2.1 Şirket’in Uzman Portföy’üne katılımınız ile, herhangi bir Proje bazında bilgi ve görüşünüze başvurulması esnasında ve bu Sözleşme’de yazılı yükümlülüklerinizi yerine getirirken Sözleşme hükümleri, yürürlükteki mevzuata, resmi düzenlemelere, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun davranacağınızı beyan ediyorsunuz.

2.2 Şirket’in ya da Müşteri’nin herhangi bir Proje kapsamında bilgi ve görüşünüze başvurması ve tarafınıza bildirilen projenin geçmişte ya da hali hazırda çalışmakta olduğunuz ya da herhangi bir nedenle ticari ilişkinizin olduğu Şirket, 3. Kişiler ya da bizzat sizin faaliyetleriniz dolayısıyla sizinle, herhangi bir nedenle çıkar çatışması yaratması halinde ya da bu konuda şüphe oluşması halinde bu Projeye katılamayacağınızı Şirket’e bildireceğinizi kabul etmektesiniz.

2.3 Şirket’in yazılı onayı olmadan, bu Sözleşme ilişkisi devam ederken ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonraki 1 yıl süre ile Şirket ile aynı alanda (Uzmanlık Kaynağı/Uzman Ağı alanında) faaliyet gösteren rakip firmalara aynı mahiyette hizmet vermeme, bu kapsamda sözleşme yapmama yükümlülüğünüz bulunduğunu kabul etmektesiniz.

2.4 Bu Sözleşme kapsamında herhangi bir Proje’de görevlendirilmeniz halinde bu Proje süresince ve Projenin sona ermesinden sonra 1 yıl süresince Şirket’in yazılı izni olmaksızın Şirket’in bilgi ve onayı dışında bu Müşteri’ye bağımsız olarak danışmanlık hizmeti vermemeyi kabul etmektesiniz. Aksi takdirde Şirket bu nedenle uğradığı zararı sizden talep etme hakkına sahip olacaktır.

3. Uzman’ın Gizlilik Taahhüdü

Bu Sözleşme uyarınca Şirket’in iş ilişkisine girdiği Müşteriler tarafından yürütülecek Projelerde bilgi ve görüşünüze başvurulması nedeniyle Şirket’e, Müşteri’ye veya Proje’yi yürütecek ya da Proje ile bağlantılı firma ya da 3. Kişilere ait öğrendiğiniz ve kamuya ifşa olunmamış her türlü bilgiyi gizli tutmayı, sadece Proje kapsamında sizden istenen iş için kullanmayı, kanunda sayılan zorunlu durumlar hariç olmak üzere hiçbir gerekçe ile 3. kişilere ifşa etmemeyi ya da 3. kişilerin istifadesine sunmamayı ve Şirket’in ya da Müşteri’nin talebi ya da Proje ile hukuki ilişkinin sona ermesi veya iptali üzerine derhal talepte bulunan Şirket ya da Müşteri’ye iade etmeyi ya da imha etmeyi kabul ediyorsunuz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğünüz Sözleşme sona erdikten sonra da süresiz olarak devam edecektir.

4. Uzman’ın Kişisel Bilgilerinin Doğruluğu ve Kullanımı

4.1 Şirket’in Uzman Portföy’üne dahil olabilmeniz için özgeçmişinizi ve gerek görürseniz fotoğrafınızı Şirket’e teslim etmeniz gerekmektedir. Zaman zaman bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerçeğe aykırı ya da güncel olmayan bilgilerin değiştirilmesini talep etme hak ve yükümlülüğüne sahipsiniz.

4.2 Şirket’e vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin bu Sözleşme amaçları doğrultusunda Şirket ya da Müşteri’ler tarafından kullanılmasına, kayıtlarında saklanmasına, Şirket tarafından yurt dışına transfer edilmesine izin verdiğinizi kabul etmektesiniz.

4.3 Kişisel bilgilerinizin tamamının veya bir kısmının Şirket tarafından bu Sözleşme kapsamında kullanımının durdurulmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

4.4 Uzman Portföy’üne dahil olurken tüm bilgilerinizi gerçek ve doğru olarak girmeye azami özen göstermeyi kabul etmektesiniz. Gerçeğe aykırı bilgiler kullanarak kayıt yapmanız halinde Şirket her türlü yasal tedbiri alma hakkına sahip olacaktır.

4.5 Uzman Portföyüne dahil olurken kullandığınız ya da Şirket’in herhangi bir şekilde edindiği iletişim bilgileriniz (e-posta, telefon numarası vb.) üzerinden Şirket’in sizinle doğrudan bağlantıya geçme hakkı olduğunu kabul etmektesiniz.

5. Uzman’ın Proje Çalışmalarına İlişkin Şart ve Koşullar

5.1 Müşteri, yürüteceği Proje kapsamında sizin danışmanlığınızı talep eder ise, Projelere katılım konusundaki takdir hakkı size ait olacaktır. Ancak katılmayı kabul ettiğiniz Projelerden haklı bir neden olmaksızın Şirket’i zor durumda bırakacak bir aşamada çıkmak istemeniz halinde Şirket’in bu Proje ile ilgili ücretinizi ödememe hakkı bulunmaktadır.

5.2 Şirket bu Sözleşme’yi kabul etmeniz halinde mutlaka bir Proje’ye katılımınızın isteneceği ya da katılımınızın isteneceği Projelerin sıklığı ve kapsamı konusunda taahhüt vermemektedir.

5.3 Aksi kararlaştırılmadıkça, katıldığınız Proje’de Müşteri için sadece aktif çalışma/görüşme yaptığınız süreye ilişkin önceden kararlaştırılan saat ücretini talebe hak kazanacaksınız. Bunun dışında size sorulan/sorulacak olan sorularla ilgili yapmış olduğunuz araştırma ya da telefon görüşmesi esnasındaki beklediğiniz süre için ya da görüşmenizin iptal edilmesi halinde ücret talep etme hakkınız bulunmamaktadır.

5.4 Müşteri ile yapacağınız görüşmede Müşteri’nin ya da sizin herhangi bir nedenle görüşmenin ilk 10 dakikası içinde görüşmeyi sonlandırmak istemesi/meniz halinde herhangi bir ücret talep hakkınız bulunmamaktadır.

5.5 Müşteri ile Proje kapsamında yapacağınız tüm görüşmeler Şirket veya Şirket’in kuracağı sistem vasıtasıyla yapılacak olup, Müşteri ile Şirket’in bilgisi dışında yapılacak görüşmeler nedeniyle Şirketten ücret talep etme hakkınız bulunmamaktadır. Şirket’in bilgisi dışında görüşme yapmanız halinde Şirket 2.4. madde de belirtilen haklarını sizden talep edebilecektir.

5.6 Herhangi bir Proje kapsamında görevlendirilmeniz halinde, uzmanlık alanınız veya sektör içeriği ile ilgili konularda görüşünüze başvurulacak olup hiçbir şekilde Şirket ya da Müşteri sizden saklama yükümlülüğünüzün bulunduğu gizli bilgi, ticari sır mahiyetindeki bilgileri ifşa etmenizi beklememektedir.

6. Uzman’a Yapılacak Ödemeler

6.1 Proje bazında hizmet vermeniz halinde Proje’nin tamamlanmasını takip eden 10 iş günü içerisinde vermiş olduğunuz hizmete ilişkin açıklamanızın, Müşteri ile ve Müşteri için aktif olarak çalıştığınız sürenin Şirket’e bildirilmesi gerekmektedir. Şirket’in buna onay vermesi halinde takip eden 21 iş günü içinde danışmanlık hizmet bedeliniz bildirdiğiniz hesap numarasına yatırılacaktır.

6.2 Proje kapsamında hizmet verdiğiniz Müşteri’nin vermiş olduğunuz hizmet veya talep ettiğiniz ücret konusunda herhangi bir itirazı olması halinde Şirket’in tarafınıza yapılacak olan ödemeyi bu uyuşmazlık çözümlenene kadar elinde tutma hakkı bulunmaktadır. Söz konusu uyuşmazlığın çözümlenmesi konusunda Şirket’in tek yetkili olduğu ve Şirket’in bu konuda vereceği kararı kabul edeceğinizi şimdiden beyan ve kabul etmektesiniz.

7. Uzman’ın Çalışmalarına İlişkin Telif Hakları

7.1 Proje kapsamında sizin tarafınızdan Müşteri’ye sunulmak üzere hazırlanmış her çeşit doküman, sair materyal ve yaratıcı çalışmalar Müşteri’nin mülkiyetinde olacaktır. Bu Sözleşme uyarınca Müşteri’nin yürüteceği Projelerde tarafınızdan yaratılacak, geliştirilecek, tercüme edilecek, işlenecek vb. eserlerin her türlü telif hakkının Müşteri’ye ait olacağını, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen; faydalanma, çoğaltma, yayma, işleme, kullanma, kiralama vb. “telif hakları”nın Türkiye’de ve dünyada süresiz şartsız ve sınırsız olarak Müşteri’ye ait olacağını kabul ve taahhüt etmektesiniz. Şirket’in katkısı ve aracılığı ile hazırlanan çalışma ve yapılan görüşmelerde Şirket’in ismine atıf yapma yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Şirket’in sizin Şirket’e sunmuş olduğunuz çalışmalarınızdan yararlanarak hazırlamış olduğu araştırma anketleri ve çalışmaların mülkiyet hakkı ve telif hakkı Şirket’e ait olacaktır.

7.2 Sizin Proje’de görevlendirilmenizden önce ve Proje’den bağımsız olarak yapmış olduğunuz çalışmaların mülkiyet hakları tarafınıza ait olacak olup, bu çalışmaların herhangi bir nedenle Müşteri’ye sunulması halinde, Müşteri sizin tarafınızdan yapılan bu çalışmalarda yer alan fikirleri, konseptleri, teknik ve know-how’u ücretsiz ve sınırsız kullanma, geliştirme, yayma, 3. Kişilerin ifadesine ve kullanımına sunma, 3. Kişilere devretme hakkına sahip olacaktır.

7.3 Sözleşmeye konu Proje’ler nedeniyle Müşteri’lere sunmuş olduğunuz ya da Şirket’in web sitesinde yayınlanması için ya da herhangi bir nedenle Şirket’e vermiş olduğunuz çalışma ve ürünlerin telif hakkının size ait olduğunu, bu çalışmaların üçüncü şahısların telif haklarını ihlal etmediğini, telif hakkı ödenmeden ve kullanma izni alınmadan üçüncü şahıslara ait telif konusu ürünleri/eserleri kullanmadığınızı, bu çalışmaların gerçeğe aykırı, aldatıcı ya da yanıltıcı bilgi içermediğini kabul ve taahhüt etmektesiniz.

8. “Uzman Portföy”üne Katılım Şart ve Koşulları

Şirket’in oluşturduğu Uzman Portföy’üne katılabilmek amacıyla bu Sözleşme’yi kabul etmeniz, bu Sözleşme’nin tarafları dışındaki 3. Kişilerle akdetmiş olduğunuz hizmet sözleşmelerinizde, danışmanlık sözleşmelerinizde ya da çalışmakta olduğunuz ya da herhangi bir sebeple bağlılığınızın olduğu şirketin yayınladığı çalışma şart ve koşullarına ilişkin diğer dokümanlarda bu Sözleşmede belirtildiği şekilde hizmet vermenizi engelleyen bir yasaklama olmadığı ve bu Sözleşme’deki yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz için gerekli izinleri almış olduğunuzu göstermektedir.

9. Uzman’ın Bağımsızlığı

Bu Sözleşmeyi kabul ederek Şirket’in bir acentesi veya çalışanı durumuna gelmediğinizi, kendi nam ve hesabına faaliyet göstermekte olduğunuzu, hiçbir gerekçe ile Şirket adına beyanlarda bulunma, herhangi bir şekilde teminat veya taahhütler içine girme veya Şirket’i bağlayacak başkaca herhangi bir davranışta bulunma yetkisine sahip olmadığınızı beyan ve kabul etmektesiniz.

10. Tedbir Talep Hakkı ve Sorumlulukların Sınırlandırılması

10.1 Bu Sözleşmedeki yükümlülüklerinizi ve taahhütlerinizi ihlal etmeniz ya da ihlal edeceğiniz yönünde haklı bir kanaatin oluşması halinde Şirket veya Müşteri’nin mevcut ya da oluşabilecek ihlalinizi engellemeye yönelik her türlü yasal tedbirleri alma konusunda hak sahibi olduklarını kabul etmektesiniz.

10.2 Şirket bu Sözleşme kapsamında; Uzman Portföyüne adınızın yazılması, Uzman olarak bilgi ve görüşünüze başvurulması, Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Sözleşme’de düzenlenen taahhüt ve yükümlülüklerinize aykırı davranmanız halinde sizin ya da 3. Kişilerin uğrayacağı doğrudan ya da dolaylı zararlardan kar/ücret kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan netice zararlarından dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

11. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler:

Şirket kendi takdiri ile bu Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir, mevcut maddelerini çıkartabilir ya da yeni maddeler ekleyebilir. Şirket yapmış olduğu değişiklikleri kuracağı web sitesinde yayınlayacak olup, bu değişiklikleri zaman zaman web sitesine girerek kontrol etmek ve onay vermek sizin yükümlülüğünüzde olacaktır. Bu Sözleşme uyarınca herhangi bir Proje’de görevlendirilebilmeniz için yapılan değişikliklerin tarafınızdan kabul edilmesi gerekmektedir. Şirket’e herhangi bir bildirimde bulunmamanız veya Proje teklifini kabul etmeniz sözleşmenin son versiyonunu bildiğiniz ve kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu Sözleşmeden ve Sözleşme’nin sona ermesinden doğan ihtilaflarda (Türk) hukuku uygulanacaktır. İstanbul-Merkez (Çağlayan) mahkemelerinin ve Merkez icra dairelerinin münhasır yetkisi kabul edilmiştir.

13. Sözleşmenin Sona Ermesi

Şirket’e yapacağınız yazılı bildirim ile bu Sözleşmeyi bildirimin tebliğ tarihinden 1 yıl sonra geçerli olacak şekilde fesih etme hakkınız bulunmaktadır. Bu Sözleşme’yi sona erdirmek ve bilgilerinizin uzman portföyünden derhal silinmesini istemeniz halinde Şirket makul olan sürede tarafınıza ait bilgilerin kullanımını durduracaktır, ancak Sözleşme bir yıllık ihbar süresi içinde geçerli kalmaya devam edecektir. Şirket’in istediği zaman, herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın Sözleşme ilişkisini sona erdirme ve bilgilerinizi Uzman Portföyünden çıkarma hakkı bulunmaktadır.

Bu anlaşmayı kabul ederek bu anlaşmadaki koşulları ve bilgilerinizin Şirket’in Uzman Portföyü’ne eklenmesini kabul etmektesiniz.

GLOBAL PARTNER


HIZLANDIRMA PROGRAMI

TAKİP ET

Twitter            Youtube

LinkedIn          Medium

Google+        Spreaker

Facebook